Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Om at være fodervært - Ragdollklubben Danmark

Om at være fodervært 

Flere katteopdrættere i Danmark gør brug af foderværter. Det kan virke tillokkende og spændende at blive fodervært for en opdrætter, fordi du som fodervært har mulighed for at prøve, hvad det vil sige at have killinger og gøre dig erfaringer med opdræt af racekatte uden at stå med ansvaret alene og uden først at skulle kaste dig ud i et omfattende forarbejde. Det er dog vigtigt at forstå, hvad man går ind til, når man siger ja til at være fodervært.

Hvad er en fodervært?

En fodervært er en person, der modtager en fertil kat i sin varetægt med det for øje, at ejendomsretten over katten overgår fra opdrætter til foderværten, når betingelserne i foderværtsaftalen er opfyldt. Katten vil typisk blive neutraliseret ved foderværtsaftalens afslutning. 

Som fodervært siger du og din familie ja til at have et nyt familiemedlem boende, men også til at have et tæt samarbejde med opdrætteren. Det betyder bl.a., at man skal være indstillet på at åbne sit hjem for både opdrætter og kommende killingekøbere lige som der følger en lang række praktiske opgaver med det at have killinger i sit hjem.  Det er derfor vigtigt, at hele foderværtsfamilien er indforstået med hele det arbejde, det kræver at være fodervært.

Som fodervært har du en af opdrætters fertile katte boende i dit hjem. Du forpligter dig således til at fodre, passe, pleje og socialisere katten som din egen og i øvrigt behandle katten efter opdrætters anvisninger. 

Som fodervært skal du være indstillet på, at i den periode, som foderværtsaftalen løber, er det opdrætter, som ejer katten og de killinger, som katten måtte få. Opdrætter har som ejer også beslutningsretten til, hvad der skal ske med katten og dens killinger. Derfor kan kat og killinger ikke overdrages, flyttes, videregives eller sælges til andre uden skriftligt tilsagn fra opdrætter. 

Foderværtsskab er fyldt med fantastiske oplevelser, men kan også være krævende. Man skal være indstillet på at kunne tilsidesætte sine egne behov, hvis morkat eller killinger har brug for det. Eksempler kan være kørsel til dyrlæge, aflyste ferier, støttefodring hver 2-3 time, ekstra rengøring og vask. Det kan hænde, at morkat eller killinger bliver alvorligt syge. Sker det kan opdrætter evt. beslutte at tage kuldet hjem til sig selv i en kortere ellere længere periode.

 

 

Opmærksomhedspunkter

Opdrætter har en forpligtelse til at lave en foderværtsaftale med foderværten. Kontrakten skal som minimum indeholde information om:

 • En klar fastsættelse af varigheden af aftalen - herunder antal parringer for hankatten eller kuld for hunkatten
 • En præcis opgørelse af værdien af aftalen og de gældende betingelser for begge parter
 • En frikøbsklausul, som giver foderværten mulighed for at købe sig ud af aftalen før tid og samtidig erhverve sig fuldt ejerskab over katten
 • Frikøbsbeløb skal tilpasses procentuelt efter den tid aftalen har løbet og det antal kuld/parringer, som foderværten har leveret.
 • Kontrakten skal beskrive parternes økonomiske forpligtelser i forhold til foderværtsforholdet. 

Se Felis Danica’s foderværtsaftale

Foderværten skal være opmærksom på, at hunkatte går i løbetid. Det kan medføre gener som f.eks. at hunkatten miaver og markerer med urin. Vælger man at være fodervært for en hankat vil man opleve samme typer gener med den tilføjelse, at hankattens urin lugter stærkere. 

Foderværten skal være indstillet på at give opdrætter besked om løbetider, så katten kan afhentes til parring. Det kan foregå hos kattens opdrætter eller hos andre opdrættere og kan ske gentagne gange, hvis katten ikke bliver drægtig.

Katten vil som oftest bo hos foderværten i drægtighedsperioden og føde sine killinger hos foderværten. Foderværten skal være indstillet på at holde løbende kontakt med opdrætter og give informationer om foderkatten og killinger. Det kan f.eks. være en god idé at holde logbog, hvor udvikling og vægte indskrives. Killingerne bor hos foderværten til de er minimum 12 uger.

Foderværten skal være indstillet på at få besøg af kommende killingekøbere og opdrætter i perioden. Opdrætter er ansvarlig for at finde de nye familier til killingerne og træffer beslutning om salg.

Foderværten skal være indstillet på, at opdrætter kan have en interesse i, at katten udstilles. Ønsker foderværten ikke selv at udstille katten, vil opdrætter med jævne mellemrum afhente katten for at lade den deltage på udstillinger. 

Det er vigtigt, at man på forhånd har lavet en tydelig aftale om økonomi og opgavefordeling i en foderværtsaftale. 

Økonomiske overvejelser

Man må påregne, at der både er udgifter til foderværtskat og killinger. Det er vigtigt fra start at afklare, hvem, der betaler udgifter til: 

 • Dyrlægeudgifter 
 • Forsikring
 • Transport
 • Foder og grus
 • Udstyr til foderkatten
 • Udstyr til killinger: fødekasse, kravlegård, legetøj
 • Udstillingsgebyrer
 • Værtsskab for killingekøbere.

Hvem gør hvad?

Der er mange opgaver forbundet med at have en kat på foder og have kuld. Tal på forhånd igennem, hvem der har hvilke ansvarsområder og opgaver, så I har en fælles forståelse af samarbejdet, og hvem der tager beslutning om hvad. Det er vigtigt, at man aftaler sig frem efter de aktuelle forhold hos opdrætter og fodervært, men et eksempel på opgavefordeling kunne se således ud:

Opdrætter

Fodervært

 • Informere fodervært tydeligt om forventninger og krav
 • Klæde fodervært på til opgaven
 • Stå til rådighed med råd, vejledning  og hjælp til fodervært 
 • Fødselshjælp 
 • Fremskaffe udstyr til killinger
 • Annoncering og salg af killinger
 • Administrative opgaver: parringsaftaler, søge stamtavler, foretage test, forsikring af killinger, kontrakter og betaling
 • Lave mapper og killingepakker til købere
 • Løbende kontakt med opdrætter
 • Indrette dele af sit hjem i forhold til killingefødsel og opvækst - og være indstillet på slid på ens hjem, som følger med at have kat
 • Kan afsætte tid, så man kan være til stede ved fødsel og dyrlægebesøg
 • Føre logbog over killingernes fødsel og opvækst
 • Fotografering
 • Støtte killinger i deres udvikling: spise fast føde, gå på kattebakke etc. 
 • Socialisering
 • Rengøring og vask
 • Modtage killingekøbere i et præsentabelt hjem
 • Evt. støttefodring
 • Evt. medicinering