Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Vedtægter - Ragdollklubben Danmark

§ 1

Foreningens navn er Ragdoll Klubben Danmark og har hjemsted på formandens adresse. Ragdoll Klubben Danmark er en specialklub under Felis Danica. Generalforsamlingen er specialklubbens højeste myndighed.


Klubben tegnes af formanden og kassereren, i formandens frævær af næstformanden. Kassereren kan disponere over klubbens konto.

 

§ 2

Foreningens formål er at værne om Ragdoll katten igennem:

 

  1. Udbredelse af kendskabet til katteracen
  2. Fremme samarbejdet med Ragdoll ejere, uanset hvilken hovedklub de tilhører under Felis Danica
  3. Oplysning om avlskatte og killinger
  4. Opfølgning på standarden for Ragdollen, som kommer fra samtlige organisationer under FIFe.

§ 3

Medlemskab er åbent for enhver, der overholder klubbens love og vedtægter. Som medlem anses enhver, der har betalt medlemskontingent. Som familie-medlem kan optages enhver i hovedmedlemmets husstand boende person. Et familiemedlem følger altid hovedmedlemmets status. Børn under 18 år kan blive medlem, dog uden stemmeret. 


Enkelt medlem / opdrætter: 1 person over 18 år = 1 stemme.
Husstandmedlem / opdrætter: 2 personer over 18 år fra samme husstand = 2 stemmer.
Kælekat / pensionist (ikke opdrætter): 1 person over 18 år = 1 stemme.
Gældende love og vedtægter forfindes på klubbens hjemmeside.

 

§ 4

Medlemskabets ophør sker enten ved skriftlig udmeldelse eller ved manglende indbetaling af kontigent.

 

Såfremt et medlem handler mod klubbens vedtægter og kodex  eller Felis Danicas regler, kan bestyrelsen ved en simpel flertalsbeslutning ekskludere medlemmet eller vælge at sætte medlemsskabet på pause og lade en eventuel eksklusion komme til afstemning blandt deltagende medlemmer på næstkomne generalforsamling eller ekstraordinære generalforsamling.

 

Afgåede og ekskluderede medlemmer har ingen rettigheder med hensyn til klubbens indtægter og kan ikke kræve betalt kontingent retur. En eksklusion giver en karensperiode på to år

 

 

 

§ 5

Medlemskontingentets størrelse besluttes på generalforsamlingen, og gælder for kalenderåret ved indmeldelse. Efter 1. oktober vil alle kontingenter være gældende for indeværende år samt kommende kalenderår, dette gælder ikke for nuværende og gentegnede medlemskab.

 

§ 6

Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer med stemmeret. Alle bestyrelses medlemmer skal være medlem af en hovedklub under Felis Danica. Kontingentet skal være betalt senest 10.januar, dette gældende for sidste års medlemmer. Stemmeret til generalforsamlingen fordrer et gyldigt medlemskab på mindst 3 måneder op til generalforsamlingen.


Klubbens bestyrelse består af 5 bestyrelses medlemmer samt 2 suppleanter:

 

  • Formand ( Kontaktperson til Felis Danica )
  • Næstformand
  • Kasserer
  • 2 Bestyrelsesmedlemmer
  • 2 Suppleanter

Og uden for bestyrelsen:


1 revisor
1 revisor suppleant


Bestyrelses medlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Generalforsamlingen vælger formand og kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige år, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år. Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv med næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer.


Såfremt formanden udtræder af bestyrelsen i utide, træder næstformanden automatisk ind på formandsposten til førstkommende generalforsamling. Såfremt både formand og næstformand udtræder i utide, konstituerer resten af bestyrelsen sig med formand. Dette foregår ved en simpel flertalsafgørelse internt i den resterende siddende bestyrelse. Dette er gældende til førstkommende generalforsamling. Såfremt en kasserer udtræder i utide kan bestyrelsen konstituere en ny kasserer til førstkommende generalforsamling.
 

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Revisor og revisor suppleant vælges ligeledes for 1 år ad gangen.


Hvis et bestyrelsesmedlem eller suppleant udebliver fra bestyrelsesmøder 3 gange efter hinanden er bestyrelsesmedlemmet udtrådt af bestyrelsen og næste suppleant træder ind.


Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer indkalder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er tilstedeværende eller disse erstattet af suppleanter samt når enighed opnås. Suppleanter deltager på bestyrelsesmøder som bestyrelsesmedlemmer, dog uden stemmeret. Ved lige antal bestyrelsesmedlemmer er formandens stemme afgørende i tilfælde af uenighed. Der må ikke være 2 personer fra samme husstand i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt i personrelaterede sager. Bestyrelsesmøder skal føres til protokol, og referatet skal godkendes af bestyrelsen.

§ 7

Ordinær generalforsamling skal afholdes inden den 31. marts hvert år, eller såfremt der foreligger anledning hertil, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Følgende punkter tages op på generalforsamlingen:

 

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af referent
4. Valg af stemmetællere
5. Bestyrelsens beretning
6. Regnskab
7. Fastsættelse af årskontingent
8. Indkomne forslag
9. Valg i henhold til § 6
10. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før. vedtægtsændringsforslag skal dog være bestyrelsen i hænde senest 31.12.


Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel.


Hvis et medlem ønsker at opstille til en bestyrelsespost, skal dette meddeles formanden senest 31.12. Såfremt der ikke er opstillet de nødvendige kandidater pr. 31.12, skal bestyrelsen inden indkaldelsen til generalforsamlingen opstille det nødvendige antal kandidater.

 

Det er muligt at stemme ved fuldmagt. Hvert medlem kan medbringe én gyldig fuldmagt. Såfremt et medlem måtte ønske det, skal der foretages skriftlig afstemning. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis 20 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer ønsker det og 2/3 af disse medlemmer skal give personligt fremmøde på den indkaldte generalforsamling.


Ekstraordinær generalforsamling indvarsles senest 4 uger efter derom fremsatte ønske og skal indvarsles med mindst 8 dages varsel.

 

§ 8

På generalforsamlingen har hvert medlem, der har betalt årskontingent i henhold til § 6, én stemme.


Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpelt flertalsafgørelse og ved åben afstemning, såfremt skriftlig afstemning ikke begæres.

 

§ 9

Klubbens regnskab afsluttes den 31.12. hvert år. Revideret regnskab skal fremlægges på generalforsamlingen.

 

§ 10

For ændring af klubbens love kræves, at beslutning herom træffes på den ordinære generalforsamling, og at forslagene er indsendt rettidigt i henhold til § 7. 

 

§ 11

For klubbens opløsning kræves, at beslutning herom træffes ved to generalforsamlinger, hvoraf mindst 1 skal være en ordinær generalforsamling,og at det i indkaldelsen til begge general-forsamlinger meddeles, at spørgsmålet om Ragdoll Klubben Danmark´s opløsning skal behandles, samt at i begge tilfælde mindst 3/4 af de fremmødte og stemmeberettigede er enige om beslutningen.


Ophæves klubben, da må dens formue ikke anvendes på anden måde end i kattesportens eller beslægtede formåls tjeneste. Om anvendelse træffes beslutning ved afstemning.

 

§ 12

Foreningen hæfter kun med sine aktiver.

 


Vedtaget den 21. marts 2021